Pozvánka na OZ dňa 6.10.2015

Označenie (jednacie číslo): 01102015

Popis (anotácia):

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vinné, ktoré sa bude konať dňa

 

06. októbra 2015 /utorok/ o 1700 hod.

                          v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vinnom
  4. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vinné
  5. Úprava rozpočtu obce na rok 2015
  6. Prerokovanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena v katastrálnom území obce
  7. Interpelácie poslancov
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Ing. Marián Makeľ v.r.

        starosta obce

 

viac v priloženom súbore

Súbory k stiahnutiu:
pozvanka_oz_06_10_2015.pdf

Vyvesené: 01.10.2015

Stiahnuté: 07.10.2015

Zverejnil (zodpovedá): admin

cintorín Vinné

osobne údaje

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30