Zámer o navrhovanej činnosti

Označenie (jednacie číslo): 521/2017

Popis (anotácia):

Zámer o navrhovanej činnosti - Pivovar Šíravar

Zámer o navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámer navrhovanej činnosti "Pivovar Šíravar, Východoslovenský pivovar" je dostupný na webovom sídle:

http://enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/pivovar-siravar-vychodoslovensky-pivovar

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, písomné stanovisko k zámeruo navrhovanej činnosti do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods.4. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Súbory k stiahnutiu:

Vyvesené: 27.03.2017

Stiahnuté: 28.04.2017

Zverejnil (zodpovedá): admin

  

 

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2017