Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny o stavebnej uzávere
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
 • prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí) drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky
 • vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti
 • vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
 • vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb
 • vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb
 • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom
 • vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
 • vedie vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
 • vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona
 • vykonáva štátny stavebný dohľad
 • vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov
 • eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu

Telefónne číslo

056/290 8023

Kontakt

Stavebný úrad

Ing. Monika Bajužíkova

stránkové dni :
 

  Pondelok   od 7.00 hod. do 12.00 hod. od 12.30 do 15.00 hod.
  Utorok      od 7.00 hod. do 12.00 hod. od 12.30 do 15.00 hod.
  Streda      od 8.00 hod. do 12.00 hod. od 12.30 do 16.00 hod.
  Štvrtok     nestránkový deň
  Piatok       od 7.00 hod. do 12.00 hod. od 12.30 do 15.00 hod.


SÍDLO 

SOcÚ - stavebný Obecný úrad Vinné

Vinné 508, O72 31 Vinné

cintorín Vinné

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30