Spoločný obecný úrad

Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny o stavebnej uzávere
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
 • prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí) drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky
 • vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti
 • vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
 • vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb
 • vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb
 • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom
 • vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
 • vedie vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
 • vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona
 • vykonáva štátny stavebný dohľad
 • vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov
 • eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu

Telefónne číslo

056/290 8023

Stavebný úrad

Ing. J. Vidovenec

stránkový deň – utorok,streda

štvrtok - nestránkový deň

Kontakt

Sociálne siete