Urbárska spoločnosť vo Vinnom

Urbárska spoločnosť vo Vinnom

     V druhej polovici 18.storočia boli v Rakúsko -Uhorsku zavedené panovníčkou Máriou Teréziou  zákonné úpravy upravujúce povinnosti poddaných -držiteľov urbárskej pôdy voči zemepánom/daňové zaťaženie, robotné povinnosti/. Cieľom týchto opatrení bolo prehodnotenie svojvoľného zvyšovania povinností poddaných. V realizácii týchto reforiem pokračoval aj Jozef II.

    Všetky tieto reformné opatrenia sú spojené so slovom „urbár“, ktoré sa používalo už v XIII. storočí, kde boli zaknihované povinnosti poddaných a súpisy pozemkov, zaznamenávajúce poddanskú pôdu, ktorej vlastníkom bol zemepán.

     Tereziánskymi opatreniami  dostali poddaní  možnosť užívať  vyčlenené lesné pozemky a pastviny v okolí obce ako podielnici. Nešlo teda o osobné vlastníctvo ale poddaný zapísaný v urbári mohol po splnení predpísaných robôt získať zo spoločného urbárskeho majetku napr. palivové drevo podľa svojho užívateľského podielu.

     V obci Vinné bol zavedený „Tereziánsky urbár“ v roku 1774 a chotár bol začlenený do I. bonitnej triedy.

     Rok 1853 bol rokom ,keď bol vydaný „Urbársky patent“, ktorý nariadil prideľovanie lesných podielov z pozície držiteľa do vlastníctva urbárskych roľníkov. Lesné a pasienkové podiely sa stali spoločným nedeliteľným majetkom. Podiely boli predmetom dedenia a vždy sa viazali na miestnu komunitu, pričom nikdy nedochádzalo k ich drobeniu.

    Praktické uplatňovanie týchto princípov sa stratilo po roku 1945 a ich správa v mnohých prípadoch i vlastníctvo prešlo na štát.

    K obnove vlastníckych vzťahov došlo po roku 1989,keď sa užívacie a vlastnícke právo v rámci reštitučných zákonov mohlo obnoviť. Urbárske sústavy teda zasahujú až do dnešných čias pri spoločnom užívaní lesov a pastvín. Aj v obci Vinné vznikla iniciatívna skupina ,ktorá sa podujala na realizáciu procesu obnovy urbárskej spoločnosti. Z mnohých dôvodov bol tento proces obzvlášť náročný a trval rad rokov. Vlastnícky vzťah už získali v rozhodujúcej miere po pôvodných majiteľoch ich právni nástupcovia ,bez  predstavy o spôsobe reálneho hospodárenia pôvodných vlastníkov.  

      Naše úsilie o prinavrátenie bolo korunované rozhodnutím Okresného úradu Michalovce-odbor   pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zo dňa 26.XI.1996 pre 70 oprávnených podielnikov.

    Dňa 6.08.1998 týmto úradom na základe intervencie Urbárskej spoločnosti Vinné bolo priznané zachovanie vlastníctva k podielom neprihlásených vlastníkov.

     Spoločnosť po získaní vlastníctva sa zaregistrovala podľa zákona NR SR 181/95 Zb. zákonov ako spoločnosť bez právnej subjektivity.

Dňa 19.12.2013 sme sa na Okresnom úrade v Michalovciach zmenili na spoločnosť s právnou subjektivitou podľa NR SR 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách.  

 

cintorín Vinné

osobne údaje

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30